Founder members

Arjun Kumar
Raj Kumar Gandhi
Shantanu Pandey
Anant Kumar
Udit Kumar
Chandraveer Singh
Khem Singh
Rahees Khan
Kasif Naqvi

Ex teammates which were founder members

Peeyush Mathur
Bharat Tirthani
Shweta Sharma
Anjali Sharma
Frank Lei
Vaibhav Sharma
Arpit Sharma

Advisory Board members

Arjun Kumar
Frank Lei
Shantanu Pandey
Yogendra Durlabji
Basav Mukherjee
Basav Mukherjee
Professor Ajeet Mathur
Udit Kumar
Arnav Kumar
Aryavir Kumar

TORTOISE LIVELIHOOD