Founder members

Arjun Kumar
Raj Kumar Gandhi
Shantanu Pandey
Anant Kumar
Udit Kumar
Chandraveer Singh
Khem Singh
Rahees Khan
Kasif Naqvi

Advisory Board members

Frank Lei
Yogendra Durlabji (Ex)
Basav Mukherjee
Basav Mukherjee
Professor Ajeet Mathur
Udit Kumar
Arnav Kumar
Aryavir Kumar

Ex teammates which were founder members

Peeyush Mathur
Bharat Tirthani
Shweta Sharma
Anjali Sharma
Frank Lei
Vaibhav Sharma
Arpit Sharma

TORTOISE LIVELIHOOD